Beëindiging geregistreerd partnerschap

Het geregistreerd partnerschap kan eindigen doordat u of uw partner de registratie ongedaan wilt maken. Dit kan met wederzijds goedvinden buiten de rechter om of via een uitspraak van de rechter.

Wederzijds goedvinden (geen minderjarige kinderen bij betrokken)

Wanneer u en uw partner het eens zijn over de beëindiging van het geregistreerd partnerschap, dan kan dit zonder tussenkomst van de rechter.  Het wederzijds goedvinden moet wel aantoonbaar en goed geregeld zijn. U en uw partner zijn verplicht een overeenkomst op te stellen bij een advocaat of notaris, waarin u bevestigt dat u het partnerschap wilt beëindigen. In die overeenkomst moet in elk geval staan dat het geregistreerd partnerschap duurzaam is ontwricht en dat u om die reden de registratie ongedaan wil maken. Verder moeten in zo een overeenkomst afspraken staan over belangrijke zaken als de verdeling van bezittingen, schulden, alimentatie, woonruimte en de verrekening of verevening van pensioenrechten.

Definitieve beëindiging na sluiten overeenkomst

Wij geven aan de burgerlijke stand de verklaring af dat de overeenkomst tot beëindiging is gesloten. Deze verklaring is ondertekend door ons en door uw ex-partner en u. Deze verklaring moet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst ingeschreven zijn in het register van de burgerlijke stand. Door deze inschrijving eindigt het geregistreerd partnerschap definitief.

Erkenning in het buitenland

In het buitenland kan de erkenning van een beëindiging na een omzetting op problemen stuiten. Hierover kunnen wij u in een gesprek meer vertellen.

Via de rechter (minderjarige kinderen wel bij betrokken)

Wanneer u niet met wederzijds goedvinden het geregistreerd partnerschap kunt beëindigen of indien er minderjarige kinderen bij zijn betrokken, moet u via de rechtbank een verzoek indienen. Het verzoekschrift kunt u met uw partner indienen maar ook alleen. In het geval er minderjarige kinderen bij zijn betrokken dient er ook een ouderschapsplan aan het verzoekschrift te worden gehecht. Als u een eenzijdig verzoek om ontbinding doet, dan kan uw partner verweer voeren. Een verzoek om beëindiging van een geregistreerd partnerschap moet u indienen bij de rechtbank in het arrondissement waar uw partner woont.

Definitieve beëindiging na uitspraak rechter

De ontbinding van het geregistreerd partnerschap is definitief als de beschikking van de rechter is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Voor de inschrijving moet u een verzoek indienen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit regelen wij voor u. Het verzoek moet worden ingediend binnen zes maanden nadat de beschikking definitief is geworden.