Wat kunt u doen als uw ex-partner de alimentatie niet betaalt?

Wanneer uw ex-partner de alimentatie niet betaalt, kunt u voor hulp en advies terecht bij ons. Daarnaast kunt u de hulp van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) inschakelen als uw ex-partner de kinderalimentatie niet betaalt.

Partneralimentatie

Als uw partner de partneralimentatie niet betaalt, en u komt er in onderling overleg niet uit, dan kunt u het beste ons inschakelen.

Kinderalimentatie

Wanneer één van de ouders in gebreke blijft bij de betaling van de kinderalimentatie, kunt u soms een beroep doen op het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Het LBIO int de kinderalimentatie bij de betalende ouder en keert de alimentatie uit aan de verzorgende ouder of aan het meerderjarige kind van achttien, negentien of twintig jaar.

Voorwaarden hulp LBIO

Hulp inroepen van het LBIO kan alleen onder de volgende voorwaarden:
de bijdrage moet door de rechter zijn vastgesteld;
er moet een achterstand zijn van minimaal één maand;
er moet een betalingsachterstand van minimaal tien euro zijn;
de achterstand mag niet ouder zijn dan zes maanden;
de betalingsplichtige ouder moet op de hoogte zijn gesteld van het rekeningnummer waarop de kinderalimentatie overgemaakt kan worden.

Schriftelijk verzoek aan LBIO

Wilt u een beroep doen op het LBIO, dan dient u een schriftelijk verzoek in. U moet dan met bewijsstukken aantonen welke termijnen niet, en welke wel zijn betaald. Het LBIO kan dan vervolgens de kinderalimentatie innen.

Maatregelen LBIO

Het LBIO kan een aantal maatregelen nemen als er niet of niet op tijd wordt betaald. Het kan bijvoorbeeld beslag laten leggen op salaris, uitkering of (on-)roerende goederen. De kosten die het daarvoor moet maken, komen voor rekening van de betalende ouder.

Kosten LBIO

Als de verzorgende ouder het LBIO de inning van de kinderalimentatie laat verzorgen, dan zijn daar geen kosten aan verbonden. De betalende ouder betaalt wel een vergoeding aan het LBIO. Deze kosten bedragen tien procent van de door de rechter vastgestelde alimentatie, met een minimum van 11,34 euro per maand.

Vrijwillige inning door LBIO

Ook als er geen betalingsproblemen zijn, kan het LBIO voor inning zorgen. Voorwaarde is dan dat de betalende ouder het met deze manier van betalen eens is. De ouders kunnen het verzoek gezamenlijk indienen of de betalende ouder kan dit alleen doen. Voor de betalende ouder zijn hier kosten aan verbonden. De ouder betaalt het LBIO tien procent van de door de rechter vastgestelde alimentatie, met een minimum van € 11,34 per maand.