Hoe verloopt de rechtszaak bij beëindiging van geregistreerd partnerschap?

Als alle stukken bij de rechtbank zijn, wordt er een datum vastgesteld voor de zitting. U krijgt hiervoor een oproep. U bent niet verplicht om naar de zitting te komen. Tijdens de zitting vraagt de rechter u en uw partner of u nog iets wilt zeggen dat van belang kan zijn voor de beslissing. Als iedereen aan het woord is geweest, deelt de rechter mee wanneer hij de beslissing neemt.

Er vindt geen zitting plaats als er:

  • een eenzijdig verzoek is ingediend;
  • geen verweer is binnengekomen;
  • geen minderjarige kinderen van 12 jaar of ouder zijn, die hun mening moeten geven over het gezag.

De rechter beslist dan op basis van het verzoekschrift en andere stukken

Beslissing

Na de zitting neemt de rechter een beslissing. De beslissing wordt schriftelijk vastgelegd. Dit wordt een beschikking genoemd. U krijgt de beschikking via ons thuisgestuurd.

Hoger beroep en cassatie

Als u het met de beschikking van de rechtbank over uw scheiding van tafel en bed niet eens bent, kunt u in hoger beroep gaan bij het Gerechtshof. Het Hof bekijkt uw zaak helemaal opnieuw en geeft daarna een beschikking. Bent u het niet eens met de beschikking van het Hof, dan kunt u beroep in cassatie instellen bij de Hoge Raad der Nederlanden. De Hoge Raad bekijkt uw zaak niet opnieuw, maar gaat alleen na of het recht juist is toegepast. Als u in hoger beroep wilt bij het Hof of beroep in cassatie wilt instellen bij de Hoge Raad der Nederlanden, moet u dat binnen drie maanden na de uitspraak doen. De termijn van drie maanden gaat in op de dag dat de beschikking is gegeven.

Voorlopige voorziening

Een procedure voor beëindiging van geregistreerd partnerschap kan veel tijd kosten als u en uw partner het niet eens zijn over de dingen die geregeld moeten worden. Het kan dan wenselijk zijn een voorlopige voorziening te laten treffen. Dit is een voorlopige beslissing van de rechter over de zaken waar u het niet over eens kunt worden, zoals het gezag over de kinderen of de alimentatie. Zo een beslissing geldt alleen tijdens de procedure. Tegen deze beslissing kunt u niet in hoger beroep gaan. U kunt een voorlopige voorziening via ons aanvragen. U kunt dit tijdens de procedure voor beëindiging van geregistreerd partnerschap doen of vóórdat de procedure is gestart.

Convenant

Als u en uw partner het eens zijn over de beëindiging van het geregistreerd partnerschap en de gevolgen, kunt u afspraken vastleggen in een convenant. De procedure kan in dit geval sneller verlopen dan wanneer er onenigheid tussen u beiden bestaat. Als u het eens over de beëindiging van het geregistreerd partnerschap en de gevolgen dient u via ons een gemeenschappelijk verzoek tot beëindiging in bij de rechtbank. De procedure is dan binnen drie maanden afgerond. Rietberg advocaten is gespecialiseerd in bemiddeling bij dit soort procedures. Rietberg advocaten is aangesloten bij de Vereniging van Familierecht Advocaten en -Scheidingsbemiddelaars (VFAS).

Beëindiging definitief

De beëindiging van het geregistreerd partnerschap is definitief als de beschikking van de rechter is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Voor de inschrijving moet u een verzoek indienen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit regelen wij voor u. Het verzoek moet worden ingediend binnen zes maanden nadat de beschikking is afgegeven.