Kan uw partner verweer voeren tegen uw eenzijdig verzoek om echtscheiding?

Als u een eenzijdig verzoek inzake echtscheiding indient, kan het zijn dat uw partner daar bezwaar tegen heeft. Uw partner kan dan verweer voeren.

Termijn indienen verweer

De advocaat van degene die verweer voert, moet binnen zes weken het verweer indienen bij de rechtbank. De rechter kan de termijn van zes weken in de volgende gevallen verlengen:
degene die verweer voert vraagt tijdig uitstel;
op verzoek van een van de echtgenoten of ambtshalve;
uw partner en u vragen samen om uitstel.
Als de woonplaats van uw echtgenoot niet bekend is, is de termijn voor hem of haar om te reageren tenminste drie maanden. Die termijn is ook drie maanden als uw echtgenoot in het buitenland woont.

Twee soorten verweer bij echtscheiding

Uw echtgenoot kan bij echtscheiding twee soorten verweer voeren:

  • uw partner ontkent dat het huwelijk duurzaam is ontwricht;
  • uw partner stelt een voorwaarde voordat hij of zij akkoord gaat met de echtscheiding. De voorwaarde is dan dat de echtscheiding niet wordt uitgesproken voordat er maatregelen zijn genomen voor het geval u komt te overlijden. Dat kan als bestaande vooruitzichten op een uitkering of nabestaandenpensioen door de echtscheiding verloren gaan of ernstig zouden verminderen. Als de rechter dit verweer accepteert, wordt de echtscheiding niet uitgesproken, voordat er tussen uw partner en u een billijke regeling is getroffen.

Bezwaar tegen nevenvoorzieningen

Uw partner kan ook bezwaar hebben tegen verzoeken die met de echtscheiding samenhangen, de nevenvoorzieningen. Het kan bijvoorbeeld gaan om uw verzoek om alimentatie of uw verzoek om het gezag over de kinderen te krijgen. Als uw partner bezwaar heeft tegen één of meer verzoeken die samenhangen met de echtscheiding, dan behandelt de rechter zo een samenhangend verzoek op een aparte zitting.