Hoe lang moet u kinderalimentatie betalen?

Hoe lang u kinderalimentatie moet betalen, is afhankelijk van uw relatie tot het kind.

Kinderalimentatie door ouder

Als ouder moet u voor uw kinderen de kosten van verzorging en opvoeding betalen, totdat zij meerderjarig (achttien jaar) zijn. Ook daarna houdt uw financiële verplichting niet op. U heeft voor uw kinderen van achttien, negentien en twintig jaar een voortgezette onderhoudsplicht: u moet de kosten van levensonderhoud en studie betalen. Is uw kind 21 jaar of ouder en kan het niet voor zichzelf zorgen, bijvoorbeeld door een geestelijke of lichamelijke handicap? Dan heeft u ook een financiële verplichting.

Uw kind kan in zijn eigen onderhoud voorzien

Het kan voorkomen dat uw kind van achttien, negentien of twintig jaar wel in zijn eigen onderhoud kan voorzien, bijvoorbeeld omdat hij werkt. De alimentatiebetaling kan dan in overleg met uw kind verlaagd of gestopt worden. Kunt u het niet eens worden met uw kind, dan kunt u aan de rechter om vermindering of beëindiging van de betalingsverplichting vragen. Is uw kind jonger dan achttien jaar en kan het in zijn eigen onderhoud voorzien, dan kan de alimentatiebetaling in overleg met de ouder die de alimentatie ontvangt, verlaagd of gestopt worden. Kunt u het niet eens worden met de betalende ouder, dan kunt u aan de rechter om vermindering of beëindiging van de betalingsverplichting vragen.

Gehuwd of geregistreerd kind

Is uw kind gehuwd of heeft uw kind een geregistreerd partnerschap aangegaan, dan geldt de onderhoudsplicht ook. Maar de onderhoudsplicht van de echtgenoot van uw kind gaat boven de onderhoudsplicht van de ouders.

Onderhoudsplicht bij gezamenlijk gezag van ouder en niet-ouder

Als één van de ouders samen met een partner die niet de ouder van het kind is, het gezamenlijk gezag over een kind uitoefent, heeft de niet-ouder ook een onderhoudsplicht. Houdt het gezamenlijk gezag op te bestaan en wijst de rechter het gezag toe aan de ouder, dan blijft deze ouder onderhoudsplichtig tot het kind 21 jaar is. Ook de niet-ouder die niet langer het gezag heeft, heeft dan nog een onderhoudsplicht. Deze duurt net zo lang als het gezamenlijk gezag heeft geduurd. Als het gezamenlijk gezag bijvoorbeeld vijf jaar heeft geduurd, duurt de onderhoudsplicht nog vijf jaar na het beëindigen van het gezamenlijk gezag. Soms kan de rechter een langere periode vaststellen.

Stiefouder zonder gezag

Een stiefouder die geen gezag over het kind heeft, maar wel met de ouder is getrouwd of een geregistreerd partnerschap is aangegaan en samen met het kind tot een gezin behoort, heeft ook een onderhoudsplicht. De financiële verplichting van de stiefouder die geen gezag over het kind uitoefent, houdt op als het huwelijk of geregistreerd partnerschap eindigt.

Betaling

De niet-verzorgende ouder betaalt elke maand of elk kwartaal het vastgestelde bedrag voor het kind aan de verzorgende ouder. Beide ouders moeten samen afspreken hoe de betalingen in de praktijk worden gedaan. Als een kind meerderjarig is, krijgt het kind het geld zelf. De betalende ouder en het kind moeten daar samen afspraken over maken.

Alimentatie in de vakantie

Betaalt u alimentatie voor uw kind en logeert uw kind tijdens de vakantie bij u, dan moet u de alimentatie in deze periode doorbetalen. Bepaalde kosten voor het kind lopen tijdens de vakantie immers gewoon door, zoals verzekeringen en contributies. U kunt hierover met uw ex-partner andere afspraken maken of bij de rechterlijke uitspraak kan hierover anders bepaald zijn.