Hoe lang moet u partneralimentatie betalen?

U kunt samen afspraken maken over de duur van de alimentatie of u kunt deze duur door de rechter laten vaststellen. Als u dit niet doet, geldt de periode die in de wet staat.

U maakt zelf afspraken of de rechter stelt de duur vast

U kunt met uw ex-partner afspraken maken over de duur van de alimentatie. U kunt een afspraak maken voor een bepaalde of voor een onbepaalde periode. De alimentatieverplichting eindigt dan als de afgesproken periode voorbij is. Wilt of kunt u samen geen afspraken maken, dan kunt u de periode laten vaststellen door de rechter. De alimentatieverplichting eindigt dan als de door de rechter vastgestelde periode voorbij is.

Partneralimentatie afgesproken of vastgesteld op of ná 1 juli 1994

Als de partneralimentatie op of ná 1 juli 1994 is afgesproken of door de rechter is vastgelegd en er geen periode is vastgesteld, dan hanteert de wet twee perioden. Het maakt daarbij niet uit of de alimentatieregeling in onderling overleg of via de rechter tot stand is gekomen.

Periode van twaalf jaar

Deze periode geldt voor een huwelijk met kinderen of een huwelijk zonder kinderen dat langer dan vijf jaar heeft geduurd.

Periode van maximaal vijf jaar

Deze periode geldt voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap zonder kinderen dat niet langer dan vijf jaar heeft geduurd. Dat betekent dat de alimentatie net zo lang betaald moet worden als het huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft geduurd. U hoeft geen verzoek bij de rechtbank in te dienen om de alimentatie na afloop van de periode te beëindigen, deze wordt automatisch beëindigd.

Geregistreerd partnerschap

Bovenstaande regels zijn ook van toepassing als een geregistreerd partnerschap eindigt via de rechter. Als het geregistreerd partnerschap buiten de rechter om eindigt, dan moet over de tijd dat er partneralimentatie betaald wordt een afspraak in de beëindigingsovereenkomst gemaakt worden.

Kortere of langere periode

U en uw partner kunnen samen een kortere of langere periode dan twaalf jaar afspreken. De rechter kan een kortere, maar geen langere periode dan twaalf jaar vaststellen.

Aanvang periode

De periode van twaalf of vijf jaar start op het moment dat de echtscheidingsbeschikking of de beschikking tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap, is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Bij een scheiding van tafel en bed, begint de termijn te lopen op het moment dat de beschikking van scheiding van tafel en bed definitief is geworden; het moment waarop de scheiding van tafel en bed is ingeschreven in het huwelijksgoederenregister. Bent u eerst van tafel en bed gescheiden en is daarna het huwelijk door de rechter ontbonden, dan is de totale periode waarin alimentatie moet worden betaald, ook vijf of twaalf jaar, te rekenen vanaf het moment dat de beslissing van de rechter over de scheiding van tafel en bed definitief is geworden.

Verlenging periode

Na de periode waarin alimentatie betaald moet worden, kan de ex-partner die alimentatie ontvangt de rechter om verlenging vragen. Verlenging is alleen mogelijk als stopzetting van alimentatie bijzonder onredelijk is. Als u om verlenging vraagt, gaat de rechter na of u echt in ernstige problemen komt als de betalingen stoppen. Een verzoek om verlenging moet uiterlijk binnen drie maanden nadat de alimentatieperiode om is, ingediend worden bij de rechtbank. Als de rechter beslist dat de alimentatiebetalingen voor een bepaalde periode moeten doorgaan, bepaalt de rechter ook of na die verlengde periode er opnieuw om een verlenging kan worden gevraagd.

Partneralimentatie afgesproken of vastgesteld vóór 1 juli 1994

Betaalde u al vóór 1 juli 1994 alimentatie, omdat u en uw ex-partner dat hebben afgesproken of omdat de rechter dat heeft bepaald, dan eindigt de alimentatieregeling niet automatisch na een bepaalde periode. De periode geldt die u heeft afgesproken of de rechter heeft vastgesteld. Indien nodig, kunt u de rechter om een wijziging van de afgesproken of vastgestelde periode vragen. Dit kan het geval zijn als later blijkt dat de periode te kort of te lang is en daardoor u of uw ex-partner ernstig wordt benadeeld.

Vijftien jaar of langer

Wanneer u al vijftien jaar of langer alimentatie betaalt, kunt u aan de rechter vragen om de alimentatieplicht te beëindigen. Zo een verzoek kan afgewezen worden. Dit gebeurt als stopzetting voor de ex-partner die de alimentatie ontvangt bijzonder onredelijk zou zijn. De rechter moet bij het nemen van die beslissing in het bijzonder letten op:
de leeftijd van degene die alimentatie ontvangt;
of er wel of niet uit het huwelijk kinderen zijn geboren;
de duur van het huwelijk en de mogelijkheid van beide partners om tijdens of na het huwelijk een eigen inkomen en pensioen op te bouwen;
of degene die alimentatie ontvangt recht heeft op een deel van het ouderdomspensioen van de ex-partner.

Automatische beëindiging alimentatieplicht

Onafhankelijk van de datum waarop de alimentatieregeling door u en uw ex-partner is afgesproken of door de rechter is vastgesteld eindigt partneralimentatie automatisch als:

  • de door de rechter vastgestelde periode of de onderling afgesproken periode voorbij is;
  • én van de ex-partners overlijdt;
  • degene die alimentatie ontvangt, trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen.

Als criteria voor het samenwonen (samenleven met een ander als waren zij gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan), gelden de duurzaamheid van de samenleving, het mogelijke gezinsverband, een gemeenschappelijke slaapkamer en het vormen van een economische eenheid. Daarnaast geldt de eis dat is gebleken dat de samenlevenden elkaar wederzijds verzorgen en dat zij met elkaar samenwonen en een gemeenschappelijke huishouding voeren. De rechter bepaalt of aan de criteria wordt voldaan.

Beëindiging als uw ex-partner gaat werken

Als de ex-partner aan wie betaald moet worden, gaat werken en in zijn eigen onderhoud kan voorzien, kan de alimentatieplicht lager worden of zelfs ophouden. U kunt hierover onderling schriftelijke afspraken maken. Als dat niet lukt, heeft u een rechterlijke uitspraak nodig.