Op 1 maart 2009 is de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding in werking getreden.

Door de invoering van deze wet is niet alleen de flitsscheiding afgeschaft, maar zijn de ouders die gezamenlijk met het ouderlijk gezag over hun minderjarige kinderen zijn belast verplicht  om door middel van een ouderschapsplan afspraken te maken over de verdeling van de zorg- en opvoedtaken.

Het maakt hierbij dus niet uit of de ouders met elkaar getrouwd zijn, een geregistreerd partnerschap hebben of samenwonen. Deze verplichtingi is echter niet van toepassing op ouders die samenwonen maar niet gezamenlijk het ouderlijk gezag over de minderjarige kinderen hebben.

Door de invoering van deze wet wordt er ook niet langer meer gesproken over een omgangregeling maar over een zorg- en contactregeling tussen een minderjarig kind en de gezagsouder.

Het begrip omgangsregeling wordt nu alleen gebruikt in geval van omgang tussen een minderjarig kind en de niet gezagsouder.

Wat staat er in het Ouderschapsplan?
In het ouderschapsplan leggen de ouders onder andere vast waar de kinderen hun hoofdverblijf zullen hebben, hoe de ouders de verdeling van de zorg- en opvoedtaken willen regelen en op welke wijze ouders zullen bijdragen in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen.

Ook wordt er van de ouders verwacht dat zij de kinderen, op een bij hun leeftijd passende wijze, betrekken bij de totstandkoming van het ouderschapsplan. Ouders dienen met de kinderen te bespreken wat de uitgangspunten van het plan zijn en vervolgens hoe het plan concreet dient te worden ingevuld.

De Rechtbank Groningen hanteert het standpunt dat dit al kan met minderjarige kinderen vanaf 6 jaar.

Toetsing Ouderschapsplan
In geval van een echtscheiding of een ontbinding van het geregistreerd partnerschap dient het ouderschapspan tezamen met het verzoekschrift bij de Rechtbank te worden ingediend.

De Rechtbank gaat het ouderschapsplan dan toetsen aan de wettelijke vereisten, deze zijn vastgelegd in artikel 815 Rv.

Wat gebeurd er als er geen ouderschapsplan
kan worden overgelegd?
Indien er geen ouderschapsplan kan worden overgelegd, is het aan de rechter om te beoordelen hoe hier mee om dient te worden gegaan. Hierbij moet wel worden benadrukt dat de Rechtbank van oders verwacht dat zij zich op voorhand hebben ingespannen om tot afspraken te komen, ouders blijven ouders en hebben samen hun verantwoordelijkheid voor de opvoeding en welzijn van hun kinderen.

Als de Rechtbank toch een beslissing over de verdeling van de zorg-en opvoedtaken moet nemen dan kan de Rechtbank zich laten adviseren door de Raad voor de Kinderbescherming.

De Raad voor de Kinderbescherming voert dan een onderzoek uit en brengt vervolgens rapport en en advies uit.

Ook kan de Rechtbank ouders doorverwijzen naar een mediator of andere instanties om ouders te helpen de onderlinge communicatie te verbeteren. Voor het arrondissement Groningen wordt er meestal verwezen naar het Ouders Na Scheiding -traject (ONS-traject). Dit traject wordt aangeboden door Elker, onderdeel van Bureau Jeugdzorg Groningen. Ouders kunnen hier alleen terecht met een doorverwijzing van de Rechtbank, ouders kunnen zich dus niet rechtstreeks tot Elker wenden hiervoor.