Indexering alimentatie

Met ingang van 1 januari 2018 zal de wettelijke indexeringspercentage voor de alimentatiebijdragen 1,5% bedragen. Indien u alimentatieplichtig bent dient u het bedrag dat u dit jaar hebt voldaan te verhogen met 1,5%. Als alimentatiegerechtigde dient u eveneens in de gaten te houden of de wettelijke indexering is toegepast. Voor informatie kunt u terecht op […]

Lees meer

Wat is terbeschikkingstelling (Tbs)?

Wat is terbeschikkingstelling (Tbs)? Terbeschikkingstelling (Tbs) is een maatregel voor volwassenen die een zwaar misdrijf hebben gepleegd en ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard. Hun daad kan hen niet volledig aangerekend worden vanwege een persoonlijkheidsstoornis of een psychiatrische stoornis die heeft bijgedragen aan het plegen van het delict. Hierdoor bestaat extra gevaar dat zij nog een keer in de fout gaan. Tbs-patiënten […]

Lees meer

Wat is het verschil tussen een overtreding en een misdrijf?

Wat is het verschil tussen een overtreding en een misdrijf? In het strafrecht zijn twee soorten strafbare feiten: overtredingen en misdrijven. Overtredingen Overtredingen zijn lichte strafbare feiten, zoals openbare dronkenschap en verkeersovertredingen. Deze zaken behandelt de kantonrechter. Misdrijven Misdrijven zijn ernstiger strafbare feiten, zoals de handel in drugs, diefstal of moord. Deze zaken worden door de rechters van de […]

Lees meer

Wat is de rol van de officier van justitie in het strafproces?

Wat is de rol van de officier van justitie in het strafproces? De officier van justitie bepaalt of een verdachte voor de rechter wordt gebracht. De officier vertegenwoordigt het Openbaar Ministerie (OM) in de rechtszaal, in het bijzonder in strafzaken. Het OM is belast met de leiding over opsporing en vervolging van strafbare feiten. Proces-verbaal Alle bevindingen van […]

Lees meer

Wat gebeurt er als u wordt veroordeeld voor een strafbaar feit?

Wat gebeurt er als u wordt veroordeeld voor een strafbaar feit? Als u wordt veroordeeld door de rechtbank, krijgt u een straf, een maatregel of beiden opgelegd. Het verschil is dat een maatregel ook opgelegd kan worden als u een strafbaar feit hebt gepleegd, maar niet schuldig bent. Bijvoorbeeld omdat u ontoerekeningsvatbaar was. Onvoorwaardelijke en voorwaardelijke […]

Lees meer

Wat gebeurt er als u wordt verdacht van een strafbaar feit?

Wat gebeurt er als u wordt verdacht van een strafbaar feit? Als u wordt verdacht van een strafbaar feit, kan de politie u aanhouden en verhoren. Het verhoor vindt plaats op het politiebureau. De politie mag u maximaal zes uur vasthouden. Hierbij telt de tijd tussen 0:00 uur en 9:00 uur niet mee. Inverzekeringstelling Wanneer de politie u langer dan zes uur wil vasthouden, kunt u […]

Lees meer

Wanneer krijgt u een strafblad?

Wanneer krijgt u een strafblad? Het strafregister en daarmee het strafblad is vervallen. Het begrip strafblad wordt nog wel gebruikt. Onder strafblad wordt het volledige uittreksel justitiële documentatie verstaan. Het uittreksel bevat informatie over uw justitiële verleden (de justitiële antecedenten). Registratie van strafgegevens De wet bepaalt welke strafzaken geregistreerd moeten worden. Wanneer u als verdachte van een misdrijf wordt aangemerkt, vindt […]

Lees meer

Wanneer kunt u door verjaring niet meer worden vervolgd voor een strafbaar feit?

Wanneer kunt u door verjaring niet meer worden vervolgd voor een strafbaar feit? U kunt als verdachte in een strafzaak door verjaring niet meer worden vervolgd voor een strafbaar feit bij: overtredingen: na twee jaar misdrijven waarvoor een geldboete, hechtenis of gevangenisstraf van drie jaar of minder kan worden opgelegd: na zes jaar misdrijven waarvoor een […]

Lees meer

Moet u als getuige van een strafbaar feit een getuigenverklaring afleggen?

Moet u als getuige van een strafbaar feit een getuigenverklaring afleggen? Als u getuige bent geweest van een strafbaar feit, kan aan u worden gevraagd om een getuigenverklaring af te leggen. Als getuige bent u niet verplicht om een verklaring bij de politie af te leggen. Maar als u als getuige gehoord wordt door de […]

Lees meer

Mag u een verdachte van een misdrijf aanhouden?

Mag u een verdachte van een misdrijf aanhouden? Bij ontdekking op heterdaad bent u bevoegd een verdachte aan te houden. Gebruik geweld De aangehoudene moet zo snel mogelijk aan de politie worden overgedragen. Om te voorkomen dat de verdachte de benen neemt, mag u dwang uitoefenen. Bijvoorbeeld door hem tegen de grond te houden. Het gebruikte geweld […]

Lees meer

Kunt u in een strafzaak in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter?

Kunt u in een strafzaak in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter? Wanneer de rechtbank uitspraak doet in uw strafzaak, krijgt u ook te horen of hoger beroep mogelijk is. Hoger beroep aantekenen Wilt u hoger beroep aantekenen dan meldt u dit binnen veertien dagen na de uitspraak bij de griffie van de rechtbank. […]

Lees meer

Kunt u een vergoeding krijgen als mijn strafzaak is geëindigd zonder straf?

Kunt u een vergoeding krijgen als mijn strafzaak is geëindigd zonder straf? Als uw strafzaak definitief is geëindigd zonder oplegging van een straf of maatregel, kunt u binnen drie maanden vergoeding vragen van kosten die u heeft gemaakt. Geen vergoeding Vergoeding is niet mogelijk als u wel schuldig bent verklaard, maar de rechter u geen straf oplegt […]

Lees meer

Wanneer eindigt een ondertoezichtstelling?

Wanneer eindigt een ondertoezichtstelling? De ondertoezichtstelling eindigt wanneer: niet om een verlenging wordt gevraagd: De ondertoezichtstelling stopt als na het verlopen van de periode waarvoor de ondertoezichtstelling is opgelegd geen maatregel meer nodig is. Als de gezinsvoogdij-instelling van mening is dat de ondertoezichtstelling niet meer nodig is, dan brengt zij hiervan de Raad voor de […]

Lees meer

Wanneer kan de kinderrechter een ondertoezichtstelling uitspreken?

Wanneer kan de kinderrechter een ondertoezichtstelling uitspreken? Als de ouders de zorg voor hun kind niet aankunnen en de ontwikkeling van het kind in gevaar komt, kan de kinderrechter een ondertoezichtstelling (ots) uitspreken. Onderzoek Naar aanleiding van de melding wordt er altijd eerst onderzocht of het wel nodig is om een kind onder toezicht te stellen. […]

Lees meer

Wat is de functie van een gezinsvoogd?

Wat is de functie van een gezinsvoogd? Een gezinsvoogd is een maatschappelijk werker die bij een Bureau Jeugdzorg werkt. De gezinsvoogd praat met de ouders en het kind en stelt een hulpverleningsplan op. In het hulpverleningsplan worden de plannen voor de toekomst en de gemaakte afspraken opgeschreven. De gezinsvoogd kan ook helpen met praktische zaken, […]

Lees meer