Hoe regelt u alimentatie?

U regelt alimentatie in onderling overleg of via de rechter. U kunt alimentatie regelen als uw relatie eindigt, maar ook erna. Bijvoorbeeld als uw persoonlijke of financiële omstandigheden wijzigen.

Alimentatie samen afspreken bij beëindiging relatie

Bij beëindiging van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwoning, kunnen u en uw ex-partner samen afspraken maken over alimentatiebetaling. U kunt een afspraak maken over alimentatie voor de ex-partner en voor de minderjarige kinderen. Zo een afspraak kan in een schriftelijke overeenkomst worden vastgelegd, bijvoorbeeld het scheidingsconvenant.

Alimentatie samen afspreken na beëindiging relatie

Als u bij de beëindiging van uw relatie afspreekt geen alimentatieregeling te treffen, maar na verloop van tijd kan u of uw ex-partner niet meer in het eigen levensonderhoud voorzien, dan kan diegene alsnog aan de ander om alimentatie vragen. Ook dan kunnen uw ex-partner en u daar samen een afspraak over maken die schriftelijk wordt vastgelegd en door beiden wordt ondertekend. Ook kunt u afspreken om uw bestaande alimentatieregeling te wijzigen.

Alimentatie regelen via de rechter

Kunnen of willen u en uw ex-partner samen geen afspraken maken over een alimentatieregeling en heeft één van u beiden toch financiële ondersteuning nodig, dan kan de rechter een alimentatieregeling vaststellen. De rechter kan partneralimentatie vaststellen als nevenvoorziening bij een scheidingsprocedure. Is dat niet gebeurd, maar heeft na verloop van tijd één van u toch financiële ondersteuning nodig, dan kan de rechter op verzoek van diegene een alimentatieregeling vaststellen.

Gewijzigde omstandigheden

De rechter kan ook op verzoek een bestaande alimentatieregeling wijzigen als na verloop van tijd het vastgestelde of afgesproken bedrag niet meer redelijk is door gewijzigde omstandigheden. Dat kan ook als de rechter bij zijn eerdere beslissing is uitgegaan van verkeerde of van onvolledige gegevens. Tenslotte kan de rechter ook een afspraak in een scheidingsconvenant wijzigen of intrekken. Zoiets kan gebeuren als één van u een heel verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven en de ander dat destijds als juist heeft aangenomen. Er is dan sprake van ‘grove miskenning van behoefte of draagkracht’. De rechter vermeldt in de beschikking op welke datum de alimentatie of de wijziging daarvan ingaat.

Kinderalimentatie regelen

Voor kinderalimentatie geldt ook dat u het onderling of via de rechter kunt regelen. Als u samen in een scheidingsconvenant afspraken gemaakt over kinderalimentatie, bekijkt de rechter of het overeengekomen bedrag naar verhouding niet te laag is. Als de rechter dat nodig vindt, kan hij of zij een ander bedrag vaststellen. De rechter stelt een bedrag per kind vast dat meestal maandelijks moet worden betaald. De rechter kan ook voor een meerderjarig kind een bedrag vaststellen als ouder en kind er niet samen uitkomen. In de beslissing van de rechter staat wanneer de eerste betaling moet worden gedaan. De rechter kan in de beslissing ook voorwaarden opnemen.

Aanvullende bijstandsuitkering

Het kan gebeuren dat u of uw ex-partner niet genoeg heeft aan de alimentatie om in het levensonderhoud te voorzien. U of uw ex-partner kan dan een aanvullende bijstandsuitkering aanvragen bij de sociale dienst in de eigen woonplaats. De gemeentelijke sociale dienst gaat dan na in hoeverre:

  • de ex-partner onderhoudsplichtig is;
  • of de uitgekeerde bijstand op de ex-partner kan worden verhaald.