Wanneer krijgt u een strafblad?

Het strafregister en daarmee het strafblad is vervallen. Het begrip strafblad wordt nog wel gebruikt. Onder strafblad wordt het volledige uittreksel justitiële documentatie verstaan. Het uittreksel bevat informatie over uw justitiële verleden (de justitiële antecedenten).

Registratie van strafgegevens

De wet bepaalt welke strafzaken geregistreerd moeten worden. Wanneer u als verdachte van een misdrijf wordt aangemerkt, vindt registratie plaats in de justitiële documentatie. In alle gevallen waarin iemand van twaalf jaar of ouder als verdachte van een misdrijf wordt aangemerkt, vindt er een registratie plaats in de justitiële documentatie. Wanneer u als verdachte van een overtreding wordt aangemerkt, vindt registratie plaats als er sprake is van een vrijheidsstraf, een voorwaardelijke straf of een opgelegde boete of transactie van minimaal 100 euro.

Administratieve sancties geen strafblad

De meeste lichte strafbare feiten vallen niet onder het strafrecht. Het gaat voor het grootste deel om verkeersovertredingen. Deze overtredingen komen niet meteen voor de rechter, maar worden administratief afgedaan. Voor deze overtredingen krijgt u geen strafblad.

Inzage in het Justitieel Documentatie Systeem (JDS)

Wilt u weten of u in het JDS geregistreerd bent, dan moet u een schriftelijk verzoek indienen bij de griffie van de rechtbank van uw woonplaats of rechtstreeks bij de Frontoffice van de Justitiële Informatiedienst. Dit verzoek moet voorzien zijn van uw naam, adresgegevens en telefoonnummer en een kopie van een identiteitsbewijs. De gegevens worden niet schriftelijk verstrekt. De Justitiële Informatiedienst stuurt het uittreksel naar de griffie van de rechtbank en van de rechtbank krijgt u een uitnodiging om het uittreksel in te zien. Voor het recht op kennisneming van de geregistreerde gegevens moet u een vergoeding van 4,54 euro betalen.

Verbetering en verwijdering geregistreerde gegevens

Zijn uw geregistreerde gegevens onjuist, dan kunnen deze gegevens worden verbeterd of verwijderd. Verbetering is alleen mogelijk als duidelijk is dat de gegevens inhoudelijk afwijken van het rechterlijke vonnis. Voor verwijdering is noodzakelijk dat het Openbaar Ministerie vaststelt dat u ten onrechte als verdachte bent aangemerkt, bijvoorbeeld door een persoonsverwisseling.

Bewaartermijn van gegevens

Hoe lang uw gegevens bewaard blijven, is in eerste instantie afhankelijk van het feit of u een overtreding of een misdrijf hebt begaan. Daarnaast spelen de soort en de duur van de straf en de hoogte van de boete een rol.

Bewaartermijn overtredingen

Gegevens over overtredingen blijven meestal vijf jaar geregistreerd. De termijn bedraagt tien jaar als u bent veroordeeld voor een vrijheidsstraf of een taakstraf. De termijn is ook tien jaar als een rechtspersoon is veroordeeld tot een geldboete van de derde of een hogere categorie.

Bewaartermijn misdrijven

Gegevens over misdrijven blijven dertig jaar geregistreerd. Deze termijn wordt verlengd met de duur van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, als deze meer dan drie jaar duurt, van de terbeschikkingstelling of van de plaatsing in een inrichting voor jeugdigen. Als u een misdrijf heeft begaan waar een gevangenisstraf van acht jaar of meer op staat, wordt de termijn verlengd met tien jaar. Wanneer u een misdrijf tegen de zeden heeft begaan, worden uw gegevens pas verwijderd wanneer u bent overleden. In alle gevallen worden uw geregistreerde gegevens verwijderd als u tachtig jaar bent.