Wat gebeurt er als u wordt verdacht van een strafbaar feit?

Als u wordt verdacht van een strafbaar feit, kan de politie u aanhouden en verhoren. Het verhoor vindt plaats op het politiebureau. De politie mag u maximaal zes uur vasthouden. Hierbij telt de tijd tussen 0:00 uur en 9:00 uur niet mee.

Inverzekeringstelling

Wanneer de politie u langer dan zes uur wil vasthouden, kunt u door de hulpofficier van justitie in verzekering worden gesteld. De hulpofficier is meestal een hoge politiefunctionaris. U kunt dan maximaal drie dagen worden vastgehouden.

Toetsing inverzekeringstelling

Uiterlijk drie dagen en vijftien uur na de aanhouding wordt u naar de rechter-commissaris gebracht en door hem gehoord. Hij bepaalt of uw inverzekeringstelling terecht is.

Verlenging inverzekeringstelling

Uw inverzekeringstelling duurt in eerste instantie drie dagen. In deze periode overlegt de politie met een officier van justitie wat er verder moet gebeuren. Er zijn drie mogelijkheden:

  • De officier van justitie vindt dat u in het belang van het onderzoek nog langer moet worden vastgehouden. Hij kan de inverzekeringstelling op het politiebureau nog eens verlengen met maximaal drie dagen.
  • De officier van justitie vindt dat u in het belang van het onderzoek niet langer vastgehouden hoeft te worden en geeft opdracht u in vrijheid te stellen.
  • De officier van justitie vindt het onderzoek inmiddels ver genoeg gevorderd om een beslissing te kunnen nemen over de verdere gang van zaken. U wordt dan aan de officier van justitie voorgeleid.

Voorgeleiding bij de officier van justitie

Na afloop van de inverzekeringstelling wordt u naar het bureau van de officier van justitie gebracht. U wordt dan voorgeleid. De officier van justitie heeft uw dossier al van de politie ontvangen. Hij weet dus bijvoorbeeld al wat u zelf hebt verklaard in uw proces-verbaal, wat eventuele getuigen hebben verteld en welke sporen er gevonden zijn. Verder weet hij of u al eerder in contact bent geweest met politie of justitie.

Na de voorgeleiding zijn er twee mogelijkheden:

  • De officier van justitie vindt het niet nodig dat u nog langer wordt vastgehouden. U wordt dan in vrijheid gesteld. Dit betekent overigens niet dat u overal vanaf bent. De vervolging kan gewoon verder gaan. Besluit de officier om u verder te laten vervolgen, dus om de zaak voor de rechter te laten komen, dan krijgt u uw dagvaarding mee of ontvangt deze thuis.
  • De officier van justitie vindt dat u nog langer moet worden vastgehouden. Hij zal de rechter-commissaris vragen om een bevel tot bewaring af te geven. De rechter-commissaris zal u daarop horen. U krijgt de gelegenheid gesteld om uw mening te geven.

Voorlopige hechtenis: bewaring

Met het bevel tot bewaring begint uw voorlopige hechtenis. Meestal wordt u overgebracht naar een huis van bewaring. Het kan ook zijn dat u weer wordt teruggebracht naar het politiebureau. De bewaring duurt maximaal veertien dagen en kan niet worden verlengd.

Voorlopige hechtenis: gevangenhouding

Na veertien dagen eindigt uw inbewaringstelling. Vindt de officier van justitie dat u in voorlopige hechtenis moet blijven, dan zal hij de rechtbank om een bevel tot gevangenhouding vragen. Dit maakt tevens onderdeel uit van uw voorlopige hechtenis. Voordat de rechtbank hierover een beslissing neemt, wordt u door de rechter opgeroepen. Een bevel tot gevangenhouding geldt voor maximaal negentig dagen.

Gerechtelijk vooronderzoek

Soms heeft de officier van justitie voor het verzoek tot bewaring, een vordering tot gerechtelijk vooronderzoek gedaan. Hij kan dat ook tegelijk met het verzoek tot bewaring doen. Het opsporingsonderzoek van de politie wordt dan voortgezet door de rechter-commissaris. De rechter-commissaris geeft toestemming om bepaalde onderzoeksmethoden te verrichten zoals het afluisteren van telefoongesprekken of het doorzoeken van een woning.

Verdere vervolging

Verdere vervolging betekent dat de officier van justitie uw zaak aan de rechter wil voorleggen. U krijgt in dat geval een dagvaarding om voor de rechter te verschijnen.

Seponeren

De officier van justitie kan besluiten om uw zaak te seponeren. Hij ziet dan af van verdere vervolging. Uw zaak wordt dan niet aan de rechter voorgelegd. De politie en de officier van justitie bewaren de gegevens wel. Als u nog eens wordt aangehouden, worden deze gegevens erbij gehaald.

Naar de rechter

Bent u inmiddels op vrije voeten gesteld, maar wordt uw zaak wel voortgezet, dan ontvangt u uw dagvaarding thuis. Zit u nog in voorarrest dan ontvangt u uw dagvaarding in het huis van bewaring. Het totale voorarrest kan dus uiterlijk 110 dagen duren:

  • twee x drie dagen inverzekeringstelling;
  • veertien dagen bewaring;
  • maximaal negentig dagen gevangenhouding.
  • De eventuele rechtszitting begint binnen de termijn van 110 dagen. Zit u vast, dan loopt uw voorarrest door totdat de rechter een uitspraak in uw zaak heeft gedaan, tenzij er geen redenen zijn om u langer vast te houden. Heeft de rechter uitspraak gedaan in uw zaak en wordt u veroordeeld, dan wordt u overgebracht van het huis van bewaring naar de gevangenis.

Schadevergoeding

Hebt u in voorarrest gezeten en eindigt uw zaak zonder dat u een straf of maatregel krijgt opgelegd, dan kunt u om schadevergoeding vragen. Wij kunnen u hierbij helpen.

Voorarrest

Het totaal van de dagen dat u heeft vastgezeten vóór uw eventuele veroordeling heet voorarrest. Na veroordeling worden de dagen dat u in voorarrest hebt gezeten van uw straf afgetrokken.