Wat gebeurt er als u wordt veroordeeld voor een strafbaar feit?

Als u wordt veroordeeld door de rechtbank, krijgt u een straf, een maatregel of beiden opgelegd. Het verschil is dat een maatregel ook opgelegd kan worden als u een strafbaar feit hebt gepleegd, maar niet schuldig bent. Bijvoorbeeld omdat u ontoerekeningsvatbaar was.

Onvoorwaardelijke en voorwaardelijke straffen

Straffen kunnen onvoorwaardelijk, maar ook voorwaardelijk worden opgelegd. Een onvoorwaardelijke straf wordt altijd uitgevoerd. Een voorwaardelijk opgelegde straf wordt alleen uitgevoerd als u binnen een bepaalde termijn na uw veroordeling opnieuw een strafbaar feit begaat. De rechter bepaalt hoe lang die termijn is. Naast de voorwaarde dat u binnen de gestelde termijn geen strafbare feiten meer pleegt, kan de rechter ook andere voorwaarden stellen. Hij kan bijvoorbeeld eisen dat u zich onder behandeling van een arts stelt. Doet u dit niet, dan moet u alsnog de voorwaardelijk opgelegde straf ondergaan.

Hoofdstraffen

U kunt verschillende soorten straffen krijgen. De hoofdstraffen die de rechter u kan opleggen zijn:

  • een celstraf (gevangenisstraf of hechtenis);
  • een geldboete;
  • een taakstraf (een werkstraf of een leerstraf of een combinatie van beide).

Bijkomende straffen

De rechter kan u naast de hoofdstraf één of meer bijkomende straffen opleggen. De rechter kan ook alleen een bijkomende straf opleggen. De bijkomende straffen hebben meestal iets te maken met het strafbare feit dat u gepleegd heeft. Dit zijn de bijkomende straffen die u kunt krijgen:
ontzegging uit een recht, bijvoorbeeld ontzegging uit de rijbevoegdheid;
in beslag nemen van een voorwerp;
openbaarmaking van het vonnis.

Maatregelen

Een maatregel kan samen met een straf opgelegd worden. De verschillende soorten maatregelen zijn:
terbeschikkingstelling (tbs);
plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis;
ontneming van het financiële voordeel dat u door het plegen van het strafbare feit hebt verkregen,
onttrekking van (gevaarlijke) voorwerpen aan het verkeer;
betalen van een schadevergoeding aan het slachtoffer.

Uitvoering straf of maatregel

Wanneer er geen hoger beroep of cassatie meer voor u open staat is de veroordeling onherroepelijk, dat wil zeggen: definitief. Pas dan kan de straf uitgevoerd worden. Nadat de uitspraak onherroepelijk is geworden, kunt u een gratieverzoek indienen. Doet u dat niet, dan wordt de straf uitgevoerd.