Wat is een dwangbehandeling volgens de Wet BOPZ en waar is deze voor bedoeld?

Ook in een psychiatrische instelling kan sprake zijn van gevaarlijke situaties, zoals mensen die zichzelf verwonden, agressief zijn tegen anderen of ernstige vernielingen aanrichten. Om dergelijke situaties te verminderen of af te wenden, kan een instelling bepaalde middelen of maatregelen, of dwangbehandeling toepassen. Daarvoor zijn strikte voorwaarden in de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ) opgenomen.

De voorwaarden zijn:

  • er moet sprake zijn van gevaar voor de patiënt of voor anderen;
  • toepassing van het behandelingsplan moet volstrekt noodzakelijk zijn om dat gevaar af te wenden;
  • dat gevaar moet voortkomen uit de geestesstoornis;
  • het gevaar kan zich ook richten tegen andere patiënten of het personeel van de afdeling en hoeft niet hetzelfde (soort) gevaar te zijn op basis waarvan de betrokkene is opgenomen;
  • het gevaar hoeft niet acuut te zijn en het hoeft zich niet te hebben geopenbaard. Sluimerend aanwezig gevaar kan voldoende zijn;
  • het ingrijpen moet een therapeutisch karakter hebben;
  • wilsonbekwaamheid van de betrokkene is geen voorwaarde;
  • begin en einde van de dwangbehandeling moeten worden gemeld aan de Inspectie voor de gezondheidszorg. Dwangbehandeling moet ook gemeld worden aan de partner, wettelijke vertegenwoordiger of naaste familiebetrekking van de betrokkene.

Duur

Er is geen maximum verbonden aan het toepassen van het behandelingsplan tegen de wil van de betrokkene. De dwangbehandeling mag niet langer duren dan strikt noodzakelijk is om het gevaar af te wenden.

Rechtsbescherming

Op de toepassing van dwangbehandeling is de klachtenregeling van de Wet BOPZ van toepassing.