Wat is een rechterlijke machtiging op eigen verzoek in de Wet BOPZ?

Een rechterlijke machtiging op eigen verzoek is een maatregel in de wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ). De cliënt wordt op eigen verzoek en vrijwillig opgenomen in een psychiatrische instelling om behandeling te ondergaan.

Meestal is verslaving de reden voor het vragen om een machtiging op eigen verzoek. Het doel is dan ook van de verslaving af te komen en om de cliënt te dwingen de behandeling af te maken waaraan hij of zij begonnen is, ook al wil de betrokkene dat op een bepaald moment zelf niet meer.

Het verzoek

De officier van justitie verzoekt de rechter de machtiging op eigen verzoek te verlenen. Hij doet dit nadat hij van de cliënt zelf de vraag heeft gekregen bij de rechter het verzoek om een machtiging in te dienen.

De verlening

De rechter verleent de machtiging.

Voorwaarden:

  • de betrokkene veroorzaakt gevaar;
  • de betrokkene heeft een geestesstoornis;
  • het gevaar hoeft niet te worden veroorzaakt door de geestesstoornis;
  • de betrokkene is bereid zicht te laten opnemen en een behandeling te ondergaan;
  • het verzoek van de officier van justitie aan de rechter moet zijn gedaan op verzoek van de betrokkene;
  • in het verzoek moet de psychiatrische instelling zijn vermeld waarin opname en verblijf zal plaatsvinden;
  • er moet naast de geneeskundige verklaring ook een behandelingsplan bij het verzoek zitten.

Duur

De termijn van een machtiging op eigen verzoek is minimaal 6 maanden en maximaal één jaar. De machtiging kan niet worden verlengd. Wil betrokkene blijven na afloop van de termijn, dan is dat vrijwillig. Vindt het ziekenhuis het niet verantwoord dat betrokkene vertrekt, dan moet een voorlopige machtiging worden aangevraagd. Ook wanneer de machtiging op eigen verzoek een looptijd had van een jaar.

Rechtspraak

Na een machtiging op eigen verzoek kan niet direct daarop aansluitend een tweede machtiging eigen verzoek worden afgegeven. Na een machtiging op eigen verzoek kan niet een verzoek om een machtiging tot voortgezet verblijf worden aangevraagd; alleen maar een voorlopige machtiging of een voorwaardelijke machtiging.